O ZNP
"Kim jesteśmy?"
 
Dzialalnosc
I. ZARZĄD GŁÓWNY ZNP
II. RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI
III. ZARZĄD ŚLĄSKIEGO OKRĘGU ZNP

IV. PREZYDIUM I RADA UCZELNIANA ZNP

V. WYDARZENIA TURYSTYCZNO-KULTURALNE
VI. KARTA MULTISPORT PLUS

VII. OGNISKA I GRUPY DZIAŁANIA ZNP

NAUCZYCIELSKA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
  1. Polisa NAU - uprawnienia członka ZNP
  2. Dodatkowe ubezpieczenie NNW dla członków ZNP i ich rodzin - składka 12 zł
  3. Szkody NNW ZNP - instrukcja postępowania
  4. Polisa dla członków programu Bezpieczna Rodzina
VIII. ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI STATUTOWE IX. DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA X. PORADY PRAWNE
XI. KLUB ANTYMOBINGOWY
XII. SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY
XIII. LINKI
 
Regulamin i wnioski
ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

PRZY UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACHRegulamin Przyznawania Świadczeń
UOZ Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Śląskim

Zatwierdzone na posiedzeniu Rady Uczelnianej UOZ ZNP
przy Uniwersytecie Śląskim w dniu 27 lutego 2013 r, z poprawkami
uchwalonymi na posiedzeniu Rady Uczelnianej w dniu 6.11.2013 r.


I. Regulamin zasad i trybu wypłacania zasiłków statutowych członkom ZNP przy Uniwersytecie Śląskim

Zgodnie ze Statutem ZNP członkowie Związku lub członkowie ich rodzin mogą ubiegać się o przyznanie zasiłku statutowego z tytułu:
• urodzenia dziecka, • zgonu członka ZNP, • z tytułu zgonu członka rodziny (współmałżonek, rodzice, dzieci).

Tryb składania wniosków oraz warunki wypłacania świadczenia:
1. Zasiłek z tytułu urodzenia dziecka – wymagany 1-roczny staż związkowy
1.1. Zasiłek ten wypłacany jest każdemu ze współmałżonków, w przypadku gdy obydwoje spełniają warunki upoważniające do jego otrzymania. 1.2. W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka zasiłek statutowy wypłacany jest na każde urodzone dziecko.
1.3. W przypadku urodzenia dziecka martwego wypłacany jest tylko jeden rodzaj zasiłku.
2. Zasiłek z tytułu zgonu - wymagany 2-letni staż związkowy
2.1. Zasiłek z tytułu zgonu członka ZNP wypłacany jest współmałżonkowi lub osobie, która pokryła koszty pogrzebu.
2.2. Zasiłek z tytułu zgonu członka rodziny wypłacany jest wszystkim członkom ZNP wykazującym bliski stopień pokrewieństwa (współmałżonek, rodzice, dzieci).
2.3. W przypadku zgonu dziecka, pasierba lub dziecka przysposobionego, zasiłek wypłacany jest każdemu z rodziców (jeżeli obydwoje spełniają warunki uprawniające do zasiłku).
3. Wniosek o wypłacenie zasiłku należy złożyć w sekretariacie uczelnianej organizacji ZNP, na druku wg. ustalonego wzoru, najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od daty zaistnienia faktu uprawniającego do zasiłku.
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
- urodzenie dziecka – wyciąg z aktu urodzenia,
- zgon członka ZNP – wyciąg z aktu zgonu, legitymacja związkowa zmarłego oraz w przypadku gdy wnioskodawca nie jest współmałżonkiem dowód pokrycia kosztów pogrzebu.
- zgon członka rodziny – wyciąg z aktu zgonu oraz dokumenty umożliwiające ustalenie pokrewieństwa.

4. Wniosek rozpatrywany jest przez Związkową Komisję ZNP ds. Zapomóg. Propozycja Komisji jest protokołowana i wpisywana na wniosku oraz potwierdzana podpisami członków Komisji. Decyzja jest podejmowana przez Prezydium ZNP przy UŚ na wniosek Komisji. Wypłata zasiłku następuje poprzez przelew na konto bankowe podane przez wnioskodawcę lub wypłatę w kasie ZNP.

II. Regulamin przyznawania zapomóg bezzwrotnych członkom ZNP przy Uniwersytecie Śląskim

1. O przyznanie zapomogi bezzwrotnej mogą ubiegać się członkowie ZNP z co najmniej 1-rocznym stażem związkowym.
2. O zapomogę mogą ubiegać się członkowie, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji materialnej spowodowanej indywidualnym zdarzeniem losowym, klęską żywiołową, długotrwałą lub przewlekłą chorobą, nieszczęśliwym wypadkiem lub innymi nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi, które nie są objęte zasiłkami statutowymi.
3. Zapomogę można otrzymać nie częściej niż 1 raz w ciągu roku kalendarzowego, a w wyjątkowych przypadkach zapomogę można przyznać ponownie.
4. Do podania o zapomogę należy dołączyć:
• oświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
• dowody potwierdzające inne okoliczności, od których zależy nabycie prawa do zapomogi.
5. Maksymalna wysokość zapomogi nie może przekroczyć 638,00 zł. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, wysokość zapomogi może zostać zwiększona do 1000,00 zł. Otrzymujący zapomogę powyżej 638,00 zł (łącznie ze wszystkich źródeł) zobowiązany jest do wykazania jej w rocznym rozliczeniu podatkowym.
Podstawa prawna – Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, artykuł 21 pkt 9a, 26 i 67.
6. Wniosek rozpatrywany jest przez Związkową Komisję ZNP ds. Zapomóg. Propozycja Komisji jest protokołowana i wpisywana na wniosku oraz potwierdzona podpisami członków Komisji.
Decyzja podejmowana jest przez Prezydium RU na wniosek Komisji. Wypłata zapomogi następuje poprzez przelew na konto bankowe podane przez wnioskodawcę lub wypłatę w kasie ZNP.
7. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki:
Wniosek o wypłatę zasiłku statutowego (Zał. nr 1);
Wniosek o przyznanie zapomogi bezzwrotnej (Zał. nr 2).

III. Regulamin przyznawania zapomóg zwrotnych tzw. chwilówek członkom ZNP przy Uniwersytecie Śląskim.

1. Każdy członek ZNP może ubiegać się o zapomogę zwrotną (chwilówkę) z działalności statutowej. Maksymalna wysokość kwoty zapomogi zwrotnej wynosi 300,00 zł.
2. Warunkiem uzyskania kolejnej zapomogi zwrotnej jest spłata poprzedniej w terminie wskazanym w oświadczeniu podpisanym przez wnioskodawcę.
3. W przypadku spłaty chwilówki po terminie zapisanym w oświadczeniu, odsetki za zwłokę w wysokości 10% od jej kwoty, są księgowane na koncie przychodów z działalności statutowej ZNP przy Uniwersytecie Śląskim.
Wniosek o chwilówkę.

IV. Rejestracja wszystkich przyznanych zasiłków i zapomóg jest prowadzona w formie elektronicznej.

WYSOKOŚĆ ZASIŁKÓW STATUTOWYCH Z TYTUŁU:
- urodzenia dziecka 500,00 zł
- zgonu członka ZNP 500,00 zł
- zgonu członka rodziny 300,00 zł

Prawa autorskie © znp.us.edu.pl Wszystkie prawa zastrzeone.

Opublikowane: 2006-07-15 (18309 odson)

[ Wr ]