O ZNP
"Kim jesteśmy?"
 
Dzialalnosc
I. ZARZĄD GŁÓWNY ZNP
II. RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI
III. ZARZĄD ŚLĄSKIEGO OKRĘGU ZNP

IV. PREZYDIUM I RADA UCZELNIANA ZNP

V. WYDARZENIA TURYSTYCZNO-KULTURALNE
VI. OGNISKA I GRUPY DZIAŁANIA ZNP

NAUCZYCIELSKA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
  1. Karta tytułowa NAU
  2. Karta Klubu Nauczyciela
  3. Walory NAU
  4. Polisa NAU - uprawnienia członka ZNP
  5. Dodatkowe ubezpieczenie NNW dla członków ZNP i ich rodzin - obowiązuje do kwietnia 2019 r.
  6. Dodatkowe ubezpieczenie NNW dla członków ZNP i ich rodzin - obowiązuje od października 2018 r.
  7. Szkody NNW ZNP - instrukcja postępowania
  8. Zakres świadczeń assistence
VII. ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI STATUTOWE VIII. PORADY PRAWNE
IX. KLUB ANTYMOBINGOWY
X. SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY
XI. ARCHIWALIA
XII. LINKI
 
Archiwum

Aktualności
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
Czerwiec 2012
Maj 2012
Kwiecień 2012
Marzec 2012
Luty 2012
Styczeń 2012
---------------------------------------------------
Grudzień 2011
Listopad 2011
Październik 2011
Wrzesień 2011
Lipiec/Sierpień 2011
Czerwiec 2011
Maj 2011
Kwiecień 2011
Marzec 2011
Luty 2011
Styczeń 2011
---------------------------------------------------
Grudzień 2010
Listopad 2010
Październik 2010
Wrzesień 2010
Czerwiec 2010
Maj 2010
Kwiecień 2010
Marzec 2010
Luty 2010
Styczeń 2010
---------------------------------------------------
Grudzień 2009
Listopad 2009
---------------------------------------------------
29 maja 2006

Posiedzenie Senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego poświęcono omówieniu przyszłości międzywydziałowych jednostek dydaktycznych: Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych, Kolegium Języka Biznesu oraz Szkoły Zarządzania. ZNP reprezentował dr Janusz Trzepierczyński.

---------------------------------------------------
26 maja 2006

Do Krakowskiego Teatru Scena Stu na spektakl Zbigniewa Książka pt. "Sztuka kochania czyli Sceny dla dorosłych" wybrała się 48-osobowa grupa sympatyków komedii. Dowcipne pomysły, śmieszne piosenki oraz świetne aktorstwo doskonale oddały atmosferę nocnego klubu, w którym rozgrywają się sceny tylko dla dorosłych...

 


Foto: Internet
---------------------------------------------------
23 maja 2006

Posiedzenie Specjalnej Komisji ds. Statutu poświęcono na przedyskutowanie składu i uprawnień Konwentu UŚ, składu Rad Wydziałów oraz uprawnień Dziekanów i Prodziekanów a także organów jednoosobowych Uczelni. W pracach uczestniczył mgr Edward Achtelik.

---------------------------------------------------
15 maja 2006

Komisja Zapomóg ZNP rozpatrzyła podania o pomoc materialną. Z funduszy Związku świadczenia pieniężne otrzymało 118 osób.

---------------------------------------------------
9 maja 2006

Rada Biblioteczna zaopiniowała sprawozdanie z pracy Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego za rok 2005. Oprócz tego uwagę poświęcono sprawom awansów i regulaminów BUŚ. Z ramienia ZNP uczestniczyła mgr Maria Kycler.

---------------------------------------------------
8 maja 2006

Podczas obrad Senackiej komisji ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą oceniono sprawozdania z działalności naukowo-badawczej Wydziałów UŚ za rok 2005 oraz zaopiniowano umowy zawarte z partnerami zagranicznymi. Przedmiotem dyskusji była także działalność Uczelni w ramach VI i VII Ramowego Programu Europejskiego. ZNP reprezentował prof. dr hab. Jan Ilczuk.

---------------------------------------------------
5-7 maja 2006

Niezapomniany wieczór w Teatrze im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem spędziła 34-osobowa grupa miłośników poezji Juliana Tuwima. Spektakl "Panopticum" był okazją do przypomnienia niezwykłej urody liryków, wierszy, utworów satyrycznych oraz skeczy.

---------------------------------------------------
27 kwietnia 2006

Podczas narady u Kanclerza przedyskutowano przejęcie gmachu NBP, bilans Uczelni za rok 2005 oraz organizację rekrutacji na studia. Omawiając stan przygotowań do pikniku w Chorzowie (2.06.2006) rozważono możliwość jednoczesnego zorganizowania przez Dział Socjalny imprezy z okazji Dnia Dziecka. ZNP reprezentował dr Jerzy Stasz.

---------------------------------------------------
25 kwietnia 2006

Nadzwyczajne posiedzenie Senatu UŚ poświęcono podjęciu uchwały w sprawie regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim. Nowy regulamin studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wejdzie w życie z dniem 1 października 2006 r. Senat UŚ przyłączył się do głosów sprzeciwu wobec planowanych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, polegających na odebraniu twórcom, w tym nauczycielom akademickim, prawa do ustalania kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez nich z praw autorskich w wysokości 50% uzyskanego przychodu. W posiedzeniu uczestniczył prof. dr hab. Jan Ilczuk.

---------------------------------------------------
25 kwietnia 2006

Komisja Budżetowa zdecydowała, iż system wspomagania zarządzania Uczelnią będzie w pierwszej kolejności wdrażany w kwesturze i kadrach. Komisja zapoznała się z aktualnym stanem funduszu socjalnego. Zmiana ustawy o szkolnictwie wyższym skutkuje zwiększeniem funduszu w roku 2006. W UŚ dodatkowe środki przeznaczono na "gruszę". Jednocześnie postulowano zmniejszenie przedziałów dochodu na członka rodziny oraz podwyższenie kwoty świadczenia dla grupy pracowników o najwyższych dochodach. Decyzję w tej sprawie podejmie JM Rektor w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. Ponadto przedstawiono propozycje uruchomienia nowych specjalności: geoekoturystyki (WNoZ) oraz informatyki biomedycznej (WINoM i Wydział Farmaceutyczny ŚlAM). Przedyskutowano ewentualne skutki finansowe podniesienia pensum dla adiunktów bez habilitacji z 210 do 240 godzin/semestr. Zmiana ta zlikwidowałaby większość nadgodzin (oszczędność dla wydziałow). JM Rektor na razie nie przewiduje zmian pensum. W pracach Komisji uczestniczył dr Jerzy Stasz.

---------------------------------------------------
18 kwietnia 2006

Premie za marzec, problemy w przeprowadzaniu badań okresowych w grupie pracowników dydaktycznych, przygotowania do sprzedaży hotelu na Bytkowskiej oraz przygotowanie jednolitych książek obiektów UŚ to problemy poruszone podczas narady u Kanclerza. W spotkaniu uczestniczył dr Jerzy Stasz.

---------------------------------------------------
11 kwietnia 2006

Senat UŚ podjął decyzje w sprawie mianowania na stanowiska profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego UŚ. Ponadto podjął uchwałę o przyjęciu budynku banku na potrzeby Uczelni. Posiedzenie zakończyła dyskusja nad uchwałą o trybie tworzenia i likwidacji specjalności w ramach kierunku studiów. ZNP reprezentował prof. dr hab. Jan Ilczuk.

---------------------------------------------------
30 marca 2006

Narada u Kanclerza poświęcona była wiosennej akcji porządkowej oraz przeglądom technicznym obiektów UŚ. Omówiono postęp prac nad zintegrowanym systemem kierowania Uczelnią. Z ramienia ZNP uczestniczył dr Jerzy Stasz.

---------------------------------------------------
30 marca 2006

Posiedzenie Rady Związku Nauczycielstwa Polskiego przyjęło sprawozdanie Prezydium Rady ZNP z działalności w roku 2005 oraz opinię Komisji Rewizyjnej i na ich podstawie udzieliło absolutorium. Przyjęto także program działania i preliminarz wydatków na rok 2006. W toku dyskusji wypracowano wnioski do realizacji na najbliższy okres, m.in. ochronę zatrudnienia pracowników (w szczególności młodych pracowników naukowo-dydaktycznych), zobowiązanie władz UŚ do przestrzegania Europejskiej Karty Naukowca, uporządkowanie zasad udzielania urlopów kadrze naukowo-dydaktycznej oraz propagowanie turystyki jednodniowej, lepsze wykorzystanie ośrodków wypoczynkowych UŚ a także reaktywowanie spotkań okolicznościowych pracowników Uniwersytetu odchodzących na emeryturę.

---------------------------------------------------
24-26 marca 2006

Kąpiele geotermalne zimą to wyjątkowa atrakcja. Przekonali się o tym uczestnicy wycieczki, którzy pod opieka dr Janusza Trzepierczyńskiego spędzili marcowy weekend w Tatrach. Zakwaterowanie w pensjonacie "Szarotka" w Kirach sprzyjało nie tylko pieszym spacerom w rejonie Doliny Kościeliskiej, ale również na nartach biegowych. W sobotę miłośnicy nart i snowboardu udali się do słowackich Orawic poszusować na nowo wybudowanym stoku narciarskim, a następnie skorzystali z kąpieli relaksujących. Atrakcyjne o każdej porze roku Zakopane również cieszyło się dużym powodzeniem.

---------------------------------------------------
21 marca 2006

ZNP zwrócił się do prof. dr hab. Maksymilian Pazdana, Przewodniczącego Nadzwyczajnej Komisji ds. Statutu UŚ, o uwzględnienie w treści Statutu zapisów, zapewniających udział przedstawicieli Związku w ciałach kolegialnych oraz we wszystkich Komisjach powoływanych przez organy Uczelni. W szczególności istotny jest udział przedstawicieli związków zawodowych w pracach Komisji ds. oceny nauczycieli akademickich i odwoławczej, jak również udział w ustalaniu zasad i regulaminów normujących: zatrudnianie nauczycieli akademickich, tryb udzielania urlopów, podział środków na wynagrodzenia, warunki pracy, zbiorowe i indywidualne interesy pracownicze.

Posiedzenie Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów, kontynuowało tematykę poruszoną 28.02.br. Ponadto dyskutowano propozycję zwiększenia pensum dydaktycznego dla asystentów i adiunktów (ze stopniem doktora) do 240 godzin/semestr oraz zaproponowany przez Kanclerza nowy system kopiowania i drukowania dokumentów. Z ramienia ZNP uczestniczył dr Jerzy Stasz.

---------------------------------------------------
18 marca 2006

Kabaret "Michalikowy Toast", przygotowany z okazji 100-lecia Zielonego Balonika, tak zawojował uniwersytecką publiczność, iż kolejna 48-osobowa grupa udała się do Jamy Michalikowej na świetną zabawę urozmaiconą smacznym posiłkiem.

 


Foto: Internet
---------------------------------------------------
17 marca 2006

Analiza zaległych urlopów wypoczynkowych oraz premie za miesiąc luty br. były tematem narady u Kanclerza UŚ. Podjęto także wstępną dyskusję na temat oceny pracowników administracyjnych i technicznych. Kolejnym punktem obrad były przeglądy techniczne budynków uniwersyteckich, w kontekście tzw. przeglądu 5-letniego (z rzeczoznawcą do oceny konstrukcji budynku zgodnie z zaleceniem nadzoru budowlanego).

---------------------------------------------------
14 marca 2006

Prezydium Rady ZNP przy UŚ wystąpiło z apelem do Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, o podjęcie działań mających na celu przyjęcie korzystnych zasad naliczania funduszu socjalnego. Uregulowania przyjęte w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym, znacznie obniżają wysokość funduszu, godząc tym samym w interes pracowników szkół wyższych.

---------------------------------------------------
10-12 marca 2006

"Caligula" Alberta Camus'a to kolejna pozycja repertuarowa Teatru St. I. Witkiewicza. Tym razem do Zakopanego udało się 36 osób, aby obejrzeć "powściągliwy w emocjach, wyciszony poemat sceniczny o pogoni za niedosiężnym absolutem, o niewystarczalności czystego rozumu, o złudzie ludzkiej mocy, o okrucieństwie wprzęgniętym w służbę logicznych paradoksów, nie niwelującym jednak żadnej ze sprzeczności bytu".

 


Foto: Internet
---------------------------------------------------
8 marca 2006

Dzień Kobiet był okazją do złożenia życzeń oraz wręczenia okolicznościowych upominków 816 Paniom zrzeszonym w ZNP.

---------------------------------------------------
6 marca 2006

Na posiedzeniu Komisji Statutowej omówiono sprawę utworzenia Konwentu UŚ. Szczegółowy zakres jego działania oraz sprawy organizacyjne będą przedmiotem dalszych prac. Komisja zaakceptowała również utworzenie w uczelni stanowiska docenta. Zasady zatrudniania na tym stanowisku zostaną wypracowane na kolejnych posiedzeniach. Dyskutowano sprawę uproszczenia struktury UŚ, liczebności Rad Wydziałów, uprawnień i obowiązków dziekanów oraz zakresu funkcji kanclerza. Podkreślono potrzebę zapisu tych uregulowań w Statucie Uniwersytetu. W pracach Komisji uczestniczył mgr Edward Achtelik.

---------------------------------------------------
28 lutego 2006

Podczas obrad Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów zaktualizowano regulamin świadczeń socjalnych na rok 2006. Zdecydowano także o pozbawieniu w roku bieżącym świadczeń z funduszu socjalnego osób, które nie wykorzystały urlopu wypoczynkowego w roku 2005. Dyskutowano dalsze losy ośrodka w Bornem Sulinowie oraz Działu Transportu (lokalizacja bazy po rozpoczęciu budowy gmachu BUŚ). Omówiono także stan przygotowań do sprzedaży DS-3, pralni, stołówki, hotelu na Bytkowskiej. W pracach komisji ZNP reprezentował dr Jerzy Stasz.

---------------------------------------------------
27 lutego 2006

Komisja ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego uchwaliła zmianę w Regulaminie, wprowadzającą możliwość tajnego głosowania. Prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek przedstawił raport nt. ogólnouczelnianych, międzywydziałowych i pozawydziałowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność naukową, naukowo-dydaktyczną i usługową. W kolejnym etapie pracy Komisja postanowiła uzyskać informacje o planach ich rozwoju oraz dane finansowe, które będą jedną z podstaw oceny celowości utrzymania tych jednostek. Komisja zapoznała się również ze sprawozdaniem Przewodniczących Komisji Senackich w zakresie zadań zleconych przez Rektora, dotyczących kształtu i struktury Uniwersytetu. ZNP w pracach Komisji reprezentował dr Janusz Trzepierczyński.

---------------------------------------------------
17-19 lutego 2006

Teatralny weekend w Zakopanem spędziło 18 osób. Scena Witkacego przedstawiła spektakl "Dzień dobry Państwu - Witkacy" na podstawie "Bezimiennego dzieła" S. I. Witkiewicza.

---------------------------------------------------
16 lutego 2006

Pracowała Komisja Nagród Ministra Edukacji i Nauki dla Nauczycieli Akademickich. Rozpatrywano wnioski zgłoszone i pozytywnie zaopiniowane przez Rady Wydziałów UŚ. Przyjęto wszystkie wnioski właściwie uzasadnione i poparte udokumentowaną działalnością naukową za rok 2005. ZNP reprezentował prof. dr hab. Jan Ilczuk.

15 lutego 2006

Naradę u Kanclerza poświęcono na przedyskutowanie zagadnień premii za zadania dodatkowe, analizując przy okazji rzeczywisty czas pracy pracowników administracyjnych i technicznych. Zapoznano się także z działalnością Działu Promocji UŚ, w szczególności z planem pracy na rok 2006. W centrum uwagi znalazły się inwestycje realizowane przez naszą uczelnię w roku bieżącym - nadbudowa rektoratu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Kryminalistyki jak również budynek Wydziału Filologicznego w Sosnowcu. Zdecydowano, iż informacje nt. pracowniczego Programu Emerytalnego będą w przyszłości dostępne w Internecie m.in. poprzez indywidualne konta każdego uczestnika III filaru. ZNP reprezentował dr Jerzy Stasz.

---------------------------------------------------
14 lutego 2006

Komisja Zapomóg ZNP rozpatrzyła podania o pomoc materialną. Świadczenia pieniężne otrzymały 94 osoby.

---------------------------------------------------
11 lutego 2006

100. rocznica powstania krakowskiego kabaretu "Zielony Balonik" była okazją do zaprezentowania nowego programu pt. Michalikowy Toast. Zarówno występ artystów jak i klimat Jamy Michalika spotkały się z dużym uznaniem 48-osobowej grupy pracowników naszej Uczelni.

 

---------------------------------------------------
8 lutego 2006

Posiedzenie Komisji Socjalnej UŚ poświęcono nowelizacji Regulaminu świadczeń socjalnych na rok 2006. Dyskutowano nad problemem objęcia świadczeniami członków rodzin pracowników Uczelni. Sporządzony projekt zostanie przedłożony do konsultacji. Z ramienia ZNP w pracach Komisji uczestniczył mgr Edward Achtelik.

---------------------------------------------------
31 stycznia - 7 lutego 2006

Tradycyjnie, ferie zimowe w Tatrach spędziły 33 osoby. W tym roku gościny udzielił pensjonat "Boruta".

---------------------------------------------------
29 stycznia - 5 lutego 2006

OW "Trzy Korony" gościł na zimowisku 21 dzieci naszych pracowników oraz 44 rodziny.

---------------------------------------------------
26 stycznia 2006

Stan przygotowania wniosków o fundusze strukturalne oraz harmonogram zamówień publicznych na rok 2006 były przedmiotem spotkania u Kanclerza UŚ. ZNP reprezentował dr Jerzy Stasz.

---------------------------------------------------
23 stycznia 2006

Na pierwszym posiedzeniu zebrała się Komisja ds. Statutu UŚ. Przewodnictwo nad jej pracami objął prof. dr hab. Maksymilian Pazdan. Powołano zespół redakcyjny oraz przyjęto wstępne ustalenia na temat zakresu uregulowań. Do prac nad nowym Statutem Uniwersytetu Śląskiego został wydelegowany przez ZNP mgr Edward Achtelik.

---------------------------------------------------
20-22 stycznia 2006

Przedstawienie "Tangen" według "Głodu" norweskiego noblisty Knuta Hamsuna na zakopiańskiej Scenie Witkacego obejrzało 36 osób. Opowieść o zmaganiu się człowieka, pragnącego zostać pisarzem z przeciwnościami losu, nędzą finansową oraz nieustannie gnębiącym go głodem fizycznym i metafizycznym stanowi - wg zamierzeń reżysera - świadectwo walki indywiduum ze wszechogarniającą komercjalizacją myśli i odczuć ludzkich.

 

---------------------------------------------------
19 stycznia 2006

Na posiedzeniu Komisji ds. Orderów i Odznaczeń rozpatrzono wnioski złożone przez poszczególne Wydziały Uniwersytetu. Pozytywnie zaopiniowano wnioski właściwie uzasadnione. Komisja szczególny nacisk kładła na zaangażowanie kandydatów w pracę na rzecz Uniwersytetu Śląskiego i środowiska akademickiego. W pracach Komisji z ramienia ZNP uczestniczył prof. dr hab. Jan Ilczuk.

---------------------------------------------------
18 stycznia 2006

Plan remontów na rok 2006, ocena pracy służb konserwatorskich UŚ oraz utrzymanie dróg i parkingów w okresie zimowym były tematem narady u Kanclerza UŚ. ZNP reprezentował dr Jerzy Stasz.

---------------------------------------------------
12 stycznia 2006

Na posiedzeniu Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP podano informację o projekcie budżetu państwa dla szkolnictwa wyższego i nauki na rok 2006. Niestety zaplanowany budżet jest o 0,6% niższy niż w roku ubiegłym. Spotkanie z Wiceministrem Edukacji i Nauki prof. dr hab. Stefanem Jurgą było okazją do przedyskutowania aktualnych problemów nurtujących społeczność akademicką. Oprócz tego poruszono bieżące sprawy związkowe, m.in. podano informację nt. poprawek do Prawa o Szkolnictwie Wyższym, przygotowań do Zjazdu ZNP (skład zjazdu, podział mandatów). Zasłużonym działaczom ZNP wręczono odznaczenia państwowe, medale KEN oraz medale okolicznościowe z okazji 100-lecia ZNP. Naszą organizację reprezentowali doc. dr Remigiusz Więckowski i prof. dr hab. Jan Ilczuk.

---------------------------------------------------
11 stycznia 2006

Na posiedzeniu Prezydium Rady ZNP przedyskutowano ofertę turystyczno-wypoczynkową Związku na rok 2006. Do realizacji przyjęto 29 wyjazdów wycieczkowych, postanawiając jednocześnie, iż zostanie ona dodatkowo wzbogacona m. in. o wypoczynek "pod żaglami" oraz tradycyjną już wymianę z Uniwersytetem Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy.

---------------------------------------------------
9 stycznia 2006

Obradowała Senacka Komisja ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego. Dyskutowano nad teraźniejszością i przyszłością Ośrodka Dydaktyczno-Wypoczynkowego UŚ w Bornym Sulinowie. Z uwagi na wysoki koszt utrzymania oraz stan prawny ośrodka komisja upoważniła JM Rektora do jego zbycia. Ustalono także, iż działalność Komisji skupi się na wypracowaniu modelu funkcjonowania Uniwersytetu, określeniu jednostek szczególnie ważnych dla Uczelni oraz podjęciu problematyki ośrodków zamiejscowych i jednostek międzywydziałowych. ZNP w pracach Komisji reprezentował dr Janusz Trzepierczyński.

---------------------------------------------------
3 stycznia 2006

Posiedzenie Komisji Budżetowej UŚ poświęcono analizie planu inwestycji oraz omówieniu planu remontów na rok 2006. Przedyskutowano także prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok bieżący. ZNP reprezentował dr Jerzy Stasz.

---------------------------------------------------
29 grudnia 2005 r. - 3 stycznia 2006 r.

Na wycieczkę sylwestrową do Krościenka wybrała się niewielka, bo zaledwie 8-osobowa grupka naszych pracowników. OW "Trzy Korony" oprócz - tradycyjnie już - znakomitych warunków zakwaterowania i wyżywienia zapewnił swym gościom świetnie przygotowaną zabawę sylwestrową.

---------------------------------------------------
28 grudnia 2005 r. - 2 stycznia 2006 r.

Bal sylwestrowy "pod Tatrami" był udziałem 17-osobowej grupy pracowników, którzy Nowy Rok powitali w zakopiańskim pensjonacie "Boruta". Pochlebne opinie uczestników stanowią zachętę do kontynuacji współpracy.

---------------------------------------------------
22-28 grudnia 2005

Pensjonat "Boruta" w Zakopanem gościł w okresie Świąt Bożego Narodzenia 42 rodziny pracowników naszej Uczelni. Ciepła atmosfera ośrodka oraz piękna tatrzańska zima szczególnie miło zapisały się w pamięci wycieczkowiczów.

---------------------------------------------------
28 grudnia 2005

Na naradzie u kanclerza UŚ omawiano wstępne sprawozdanie z działalności funduszu socjalnego w roku 2005. Zrealizowano wszystkie zaplanowane na ten rok świadczenia - wczasy pod gruszą, sanatoria, zapomogi losowe i materialne, wycieczki, Mikołajki, spotkania z emerytami, pożyczki remontowe. Podkreślono potrzebę ścisłego współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w tym zakresie. Kolejnym tematem rozmów było opracowanie planu poprawy warunków BHP na rok 2006. Stanowisko związkowe wobec ww. spraw reprezentował dr Jerzy Stasz.

---------------------------------------------------
16 i 19 grudnia 2005

Emeryci zebrali się na dorocznym spotkaniu wigilijnym. W uroczystym obiedzie wzięli udział przedstawiciele władz Uniwersytetu - prof. dr hab. Wiesław Banyś, Prorektor ds. Nauki i Informatyzacji a także mgr Mirosława Frąckowiak i mgr Edward Wąsiel, reprezentujący Administrację Centralną. Spotkanie opłatkowe uświetnił koncert kolęd oraz popisy uczniów szkół muzycznych Katowic i Sosnowca. Honory domu czyniła dr Bogna Hołdyk-Koźbiał.

---------------------------------------------------
13 grudnia 2005

Na posiedzeniu Komisji Zapomóg ZNP przyznano pomoc materialną 26 pracownikom i emerytom naszej Uczelni.

---------------------------------------------------
12 grudnia 2005

Sesja jubileuszowa z okazji stulecia ZNP (12 grudnia 2005 r.)

---------------------------------------------------
6 grudnia 2005

Mikołajki były okazją do wręczenia paczek z łakociami 460 dzieciom naszych członków.

---------------------------------------------------
6 grudnia 2005
Posiedzenie Komisji Budżetowej UŚ dotyczyło zmian w uczelnianym algorytmie podziału środków z MEiN na dydaktykę. Podniesiono sprawę finansowania jednostek wspólnych UŚ - Studium Języków Obcych, Kolegium Języka Biznesu oraz Szkoły Zarządzania. Stanowisko związkowe wobec ww. spraw reprezentował dr Jerzy Stasz.
---------------------------------------------------
29 listopada 2005

Obradował Senat. Podjęto Uchwałę Nr 8 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniająca Uchwałę Nr 64 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych oraz z zakresu postępowania kwalifikacyjnego na studia w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2006/2007. Zgodnie z Prawem o szkolnictwie wyższym rekrutacja na studia będzie odbywać się na podstawie wyników egzaminu maturalnego. Ponadto zatwierdzono skład 6-osobowej Komisji ds. mianowania na stanowisko profesora UŚ, której przewodniczy prof. dr hab. Wacław Zuberek. ZNP reprezentował prof. dr hab. Jan Ilczuk.

---------------------------------------------------
23 listopada 2005

Sprawy bieżące oraz stan przygotowań do jubileuszu 100-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego to główne tematy spotkania Prezydium Rady ZNP.

---------------------------------------------------
17 listopada 2005

Narada u Kanclerza UŚ była poświęcona zagadnieniom związanym z premiami pracowniczymi oraz zasadami naliczenia środków z funduszu socjalnego przed świętami. Przedmiotem dyskusji była także gospodarka magazynowa, w tym działanie systemu ZAM UŚ oraz stan przygotowań obiektów uniwersyteckich do zimy. Stanowisko związkowe wobec ww. spraw reprezentował dr Jerzy Stasz.

---------------------------------------------------
15 listopada 2005

Komisja Zapomóg ZNP rozpatrzyła wnioski i przyznała pomoc materialną 38 pracownikom i emerytom.

---------------------------------------------------
14 listopada - 31 grudnia 2005 r.

W holu Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 14 otwarto wystawę towarzyszącą obchodom stulecia działalności Związku Nauczycielstwa Polskiego. Okolicznościowa ekspozycja dokumentuje przeszłość i misję ZNP. Zgromadzone wydawnictwa i pamiątki prezentują historię Związku od momentu powstania aż po czasy współczesne.

 

---------------------------------------------------
10-13 listopada 2005

Święto Niepodległości w Warszawie to już związkowa tradycja. W tym roku na trasie zwiedzania znalazły się m. in. Zamek Królewski, Wilanów, Łazienki oraz warszawskie nekropolie. Program pobytu urozmaicił spektakl "Taniec wampirów" w Teatrze Roma oraz nocny spacer po stolicy. Grupą 43 osób opiekowali się Krystyna Kurek i doc. dr Remigiusz Więckowski.

 

---------------------------------------------------
9 listopada 2005

Spotkanie Prezydium Rady ZNP zdominowała dyskusja nt. badań okresowych pracowników UŚ, od maja br. wykonywanych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Falck Medycyna Region Śląsk" w Katowicach. Wobec bardzo licznych skarg pracowników zdecydowano dokładnie przeanalizować zgłaszane zastrzeżenia. W tym celu zostanie opracowana szczegółowa ankieta. W obradach uczestniczył także mgr Feliks Żogała, reprezentujący Inspektorat BHP i Ochrony Przeciwpożarowej UŚ.

---------------------------------------------------
2 listopada 2005

Na naradzie u Kanclerza UŚ dyskutowano m.in. nad koniecznością wprowadzenia zintegrowanego systemu zarządzania Uczelnią. Sporo miejsca poświęcono dyscyplinie finansów publicznych oraz sposobowi przenoszenia uprawnień rektorskich na niższe szczeble administracji uczelnianej. ZNP reprezentował dr Jerzy Stasz.

---------------------------------------------------
27 października 2005

Podczas spotkania przedstawicieli ZNP z delegacją związkową Uniwersytetu im. M. Bela w Bańskiej Bystrzycy omówiono zasady i plan współpracy między naszymi organizacjami w roku 2006. Głównym tematem rozmów była wymiana doświadczeń nt. działalności organizacyjnej oraz wypoczynek letni pracowników. Słowaccy goście - Fedor Lepiš, Danica Grenova i Jiři Michail - obejrzeli ośrodki wypoczynkowe, które będą podejmować letników. Przy okazji pobytu w Zakopanem zdecydowano o podtrzymaniu współpracy z pensjonatami "Boruta" i "Szarotka" oraz zawarto umowy określające jej warunki.

 


---------------------------------------------------
25 października 2005

W obchodach 25. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność" na Uniwersytecie Śląskim wziął udział z ramienia naszego Związku Prezes doc. dr Remigiusz Więckowski.

---------------------------------------------------
21-23 października 2005

Poemat Juliana Tuwima "Bal w operze" - w interpretacji zakopiańskiego Teatru im. Stanisława Ignacego Witkiewicza - to kolejna propozycja kulturalna Związku. "Groteskowy obraz Polski żywiącej się kłamstwem i ideologiczną propagandą, kończący się apokaliptyczną wizją katastrofy, która grozi współczesnemu światu z winy m.in. polityków" obejrzało 41 pracowników.

 


foto: Internet
---------------------------------------------------
19 października 2005

W auli im. K. Lepszego odbyło się zebranie Koła Emerytów i Rencistów. W spotkaniu z byłymi pracownikami wziął udział Prorektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Jerzy Zioło. Miłym akcentem było wręczenie prezentów okolicznościowych Jubilatom, którzy ukończyli 75 rok życia. Uroczystość poprowadziła dr Bogna Hołdyk-Koźbiał oraz Krystyna Kurek, która przekazała zebranym najświeższe komunikaty.

---------------------------------------------------
17 października 2005

Narada Dyrekcji UŚ była poświęcona zagadnieniom związanym z premiami pracowniczymi, planem szkoleń z zakresu technik informatycznych a także przeglądom technicznym. Przeanalizowano również wykorzystanie obiektów socjalnych Uczelni oraz zakwaterowanie w DS-ach. Stanowisko związkowe wobec ww. spraw reprezentował dr Jerzy Stasz.

---------------------------------------------------
15 października 2005

Sztukę Dei Loher "Sinobrody - nadzieja kobiet" w reżyserii Arkadiusza Tworusa obejrzała w Teatrze Starym w Krakowie 50-osobowa grupa naszych pracowników. Spektakl będący realizacją jednego z najbardziej niezwykłych współczesnych tekstów dramatycznych zobrazował całą galerię kobiecych charakterów, namiętności i niespełnień.

 


foto: Internet
---------------------------------------------------
12 października 2005

Zebranie Delegatów ZNP przy Uniwersytecie Śląskim dyskutowało nt. połączenia Federacji Szkół Wyższych i Nauki z Krajową Radą Nauki ZNP. Drogą głosowania podjęto decyzję o przystąpieniu naszej organizacji uczelnianej do Krajowej Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP.

---------------------------------------------------
7-9 października 2005

Uroki polskich i słowackich Tatr, a w szczególności przyjemność kąpieli w basenach geotermalnych w Oravicy, odkrywali nasi wycieczkowicze pod opieką dra Janusza Trzepierczyńskiego. Pobyt w gościnnym pensjonacie "Szarotka" oraz ciekawa oferta turystyczna pozwoliły im się w pełni zrelaksować.

 


foto: Internet
---------------------------------------------------
5 października 2005

Spotkanie przewodniczących Rad Oddziałowych ZNP w sprawie integracji ruchu związkowego.

---------------------------------------------------
3 października 2005

W Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie odbyła się uroczysta inauguracja XXXVIII roku akademickiego 2005/2006 na Uniwersytecie Śląskim. W uroczystości wzięli udział JM Rektor prof. dr hab. Janusz Janeczek i Prorektorzy Uniwersytetu Śląskiego: prof. UŚ dr hab. Barbara Kożusznik, prof. UŚ dr hab. Anna Łabno, prof. dr hab. Wiesław Banyś i prof. dr hab. Jerzy Zioło, członkowie Senatu, studenci oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych uczelni i instytucji z regionu, kraju i zagranicy. ZNP reprezentował Prezes doc. dr Remigiusz Więckowski.

 foto: Biuro Promocji i Karier
---------------------------------------------------
Archiwum Aktualności